Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент»

   Нині людство проходить складний етап, який зумовлений різким загостренням абсолютно всіх екологічних проблем. Це пов’язано зі збільшенням антропогенного впливу на довкілля, використанням застарілих технологій, неефективністю або відсутністю очисних споруд. Нарешті людство усвідомило, що природа має абсолютну цінність не тому, що приносить користь, а тому, що без неї неможливе саме існування. І тепер нового звучання набувають слова відомого філософа Л. Сенеки: «Жити щасливо і жити у злагоді з природою – одне й те саме».
   Тому світова спільнота мусить переглянути свої життєві принципи та знову відчути себе невід’ємною часткою природи. В першу чергу це стосується молоді, яка повинна мати можливість отримання сучасних екологічних знань, формування екологічного світогляду, підвищення рівня екологічної культури. Як писав видатний вчений-еколог М. Реймерс «Пройти небезпечну ділянку шляху у майбутнє допоможе світло екологічних знань».
   Керуючись потребою у кваліфікованих спеціалістах-екологах у Національному університеті харчових технологій здійснюється підготовка бакалаврів в галузі охорони навколишнього середовища.
   Майбутні фахівці з екології одержують знання з дисциплін екологічного напряму на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9 000, ISO 14 000; ISO 19 000; системи керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Студенти вчаться оцінювати стан навколишнього середовища, аналізувати ризики від впливів підприємств різних галузей на довкілля та приймати технологічні рішення, що зумовлять зниження екологічного тиску. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств.

   Оскільки нині кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений у життя без процедури оцінки впливу на довкілля, то випускники нашої кафедри користуються значним попитом у різних галузях народного господарства. Так, випускники працюють на сучасних підприємствах харчової промисловості, в органах державного управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в структурних органах державної екологічної інспекції, консалтингових організаціях, що надають екологічні послуги (ОВД, СЕО, екологічний аудит), у науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.
Більш детальна інформація на сайті кафедри https://www.ecologynuft.com