Кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ має найбільший в Україні досвід з підготовки висококласних фахівців з інженерної біотехнології, розпочавши її понад 50 років тому. Нині кафедра єдина в Україні готує універсальних інженерів для фармацевтичної, промислової, харчової та природоохоронних біотехнологій, що робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, а й багатьох країн світу.

 

Навчання здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітньою програмою магістра «Промислова та фармацевтична біотехнологія» . Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» з біотехнології.

 

Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими медичними спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

 

Біотехнологія – це не просто наука, а дуже велика й важлива сфера людської діяльності, що має масу аспектів, це саме та дисципліна, яка визначає сьогодні науково-технічний прогрес. Саме слово «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

 

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», зокрема, освітня програма «Промислова та фармацевтична біотехнологія» – покликана забезпечувати кваліфікованими кадрами промислові виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, науково-дослідні та проектні організації, які займаються такими перспективними напрямами біотехнології як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, розроблення композитних матеріалів, що поєднують хімічні речовини та біомолекули, інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики тощо).

 

Набуті студентами знання дають можливість випускникам одержати відразу три вищі освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну – і працювати не тільки на промислових підприємствах, але і у науково-дослідних та проектних інститутах, у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях тощо.

Дуже важливо, що спеціальність «Біотехнологія» є універсальною, оскільки є результатом синтезу біологічних, хімічних та технічних наук.

 

Набуті студентами знання дають можливість випускникам одержати відразу три вищі освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну – і працювати не тільки на промислових підприємствах, але і у науково-дослідних та проектних інститутах, на спільних підприємствах, у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях, в санепідемстанціях, центрах з сертифікації продукції, комерційних фірмах, проектних організаціях, вищих та середніх навчальних закладах, обіймаючи посаду головного спеціаліста, мікробіолога, технолога, завідувача лабораторії, старшого лаборанта, викладача, інженера-дослідника, наукового співробітника, бактеріолога, еколога, міколога тощо.

На наших очах відбувається складний перехід від простого виконання поставлених завдань до комплексного управління якістю на основі впровадження сучасних стандартів виробництва, таких як HACCP та GMP. Це вимагає від спеціалістів галузі поглиблених знань із таких дисциплін, як мікробіологія, генетика, біотехнологія, імунологія, основи проектування, нормативне забезпечення. Всі ці, а також фундаментальні дисципліни (органічну, фізичну та колоїдну, аналітичну хімію, біохімію, сучасні комп’ютерні технології та ін.) опановують студенти спеціальності «Біотехнологія» під час навчання.

 

За роки свого існування кафедра біотехнології і мікробіології, при якій функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 03.00.20 – «Біотехнологія»,  підготувала понад 60 кандидатів та 6 докторів наук.

 

Кафедра екології та екоменеджменту здійснює підготовку фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальністю 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент», та «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» 
та освітньою програмою «Екологія, екоменеджмент та аудит».

Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальностей 101 «Екологія». Зокрема викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники: «Харчова експертиза», «Екологізація харчових виробництв», «Основи екології», «Біологічна хімія», «Модернізація виробництва – системно екологічний підхід», «Фізіологія та гігієна харчування», «Метанове бродіння у біотехнології», «Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод», «Водопостачання, водовідведення та якість води», «Природоохоронні технології та обладнання», «Основи екологічної токсикології», «Стратегія сталого розвитку: європейський вимір» та інші.

За роки існування кафедра екологічної безпеки та охорони праці підготувала більше 380 спеціалістів. Наші випускники працюють на багатьох підприємствах харчової промисловості: ЗАТ «Оболонь», Київському заводі медпрепаратів, ЗАТ «Росинка», хлібокомбінаті
№ 12 м. Києва; у Всеукраїнській екологічній лізі; в органах державного управління тощо.

На кафедрі розроблено та видано понад 80 методичних вказівок, конспектів лекцій та розроблена тематика індивідуальних робіт для студентів з основних профілюючих дисциплін. Кафедра впроваджує у навчальний процес галузеві системи стандартів і нормативів та нові інформаційні методи навчання із застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.

Майбутні фахівці одержують знання на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, систем керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств різного профілю.

 

На кафедрі існує три спеціалізовані навчальні лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, які є базою для навчального процесу та науково-дослідних робіт студентів. Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці.