Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою«Промислова та фармацевтична біотехнологія»

Біотехнологів без перебільшення можна назвати технологами третього тисячоліття. Без продуктів біотехнології, асортимент яких постійно розширюється, а кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії, ми вже не уявляємо наше життя. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає нині пріоритетною.
Біотехнологія – не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка визначає нині науково-технічний прогрес. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

   Нині біотехнологія витісняє традиційні технології виробництва ліків, відкриваючи принципово нові можливості. Біотехнологічним способом одержують генно-інженерні білки (інтерферони, інтерлейкіни, інсулін, вакцини, тощо), ферменти, діагностичні засоби (тест-системи на наркотики, лікарські речовини, гормони), вітаміни, антибіотики, біосумісні матеріали та багато іншого. У загальному обсязі фармацевтичних препаратів частка лікарських засобів, одержуваних методами біотехнології, неухильно зростає. Навчання за освітньою програмою «Промислова та фармацевтична біотехнологія» спрямоване на підготовку висококваліфікованих фахівців для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних лабораторій, які відчувають нагальну потребу постійного моніторінгу та керування якістю проведення технологічних процесів за участю мікроорганізмів. Організація високотехнологічного виробництва фармацевтичних біопрепаратів можлива лише за наявності висококваліфікованих кадрів, що володіють сучасними біотехнологіями, обізнані із європейськими вимогами до якості лікарських препаратів і особливостями їхнього промислового виробництва.


             Рівень підготовки фахівців дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:
o    використовувати сучасні мікробіологічні, біохімічні, фізико-хімічні, хімічні, молекулярно-біологічні, генетичні, імунологічні та інші методи досліджень;
o    розробляти наукові підходи до інтенсифікації синтезу практично важливих мікробних метаболітів;
o    визначати оптимальні умови максимального синтезу та розробляти механізми регуляції шляхів управління процесом біосинтезу мікробних метаболітів;
o    розробляти та реалізовувати сучасні технології одержання продуктів мікробного синтезу;
o    організовувати, планувати і керувати технологічними процесами виробництва промислової продукції з використанням мікроорганізмів, ферментних препаратів, а також добавок біологічно активних речовин;
o    використовувати досягнення молекулярної і генетичної інженерії для створення нових промислових технологій;
o    розробляти технології одержання нових видів біологічно активних речовин, продукції лікувально-профілактичного призначення, харчових добавок, тощо;
o    оцінювати біологічну безпеку сировини, харчових добавок, біологічно активних речовин і готової продукції;
o    впроваджувати у виробництво найсучасніші системи якості, що гарантують безпеку харчової продукції, зокрема на основі принципів НАССР;
o    розробляти способи утилізації й знешкодження відходів підприємств харчової й переробної промисловостей.
o    проектувати та керувати технологічними процесами одержання фармацевтичних препаратів згідно світових стандартів (GMP , GLP, тощо);
o    розробляти наукові підходи до удосконалення існуючих та розроблення нових форм лікарських засобів;
o    приймати професійні рішення стосовно умов, процедур та методик валідації процесів та устаткування фармацевтичної галузі;
o    мати навички складання необхідної документації для реєстрації та ліцензування фармацевтичних препаратів;
o    розробляти та впроваджувати інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва лікарських препаратів, вітамінів, ферментів і інших біологічно активних речовин.


   Магістри покликані працювати на промислових підприємствах в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах фармацевтичного, біологічного та біотехнологічного спрямування на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника та інших передбачених для заміщення магістрами посад.  

 

Зверніть увагу!
   Наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними проектувати біотехнологічні, фармацевтичні та харчові виробництва, створюючи регламенти, розробляючи інші сучасні нормативно-технічні документи. Набуття нашими випускниками знань та вмінь із створення нормативно-технічної та інженерно-конструкторської документації, володіння основами розроблення та впровадження у промисловість стандартів GMP, GLP, GHP, HACCP робить їх найбільш конкурентноздатними в умовах сучасного ринку праці.

 Інформація на сайті кафедри біотехнології і мікробіології btmb.com.ua